Father & Son Arrest for the Dankotuwa Murder

oxfldgqj m%foaYfha §  jEka r:hl ;sî yuqjQ u< isrere iïnkaOfhka jk mÍlaIK mj;ajk fmd,sia lKavdhula kd,j,dk m%foaYfha § ielmsg fofofkla  m%Yak lsÍu i|yd w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd'
jEkar:h mojd we;s lms,
keue;a;d wod< isÿùug fmr Èk fuu mqoa.,hkaf.a ksjfia u;ameka mdkh lr isá njhs fmd,sia wdrxÑ ud¾. i|yka lf<a'
 fuu w;awvx.=jg .;a fofokd msh mq;=ka jk w;r miq.sh ld,fha lms,  keue;a;d Tjqkaf.ka lmamï b,a,d isá njg o f;dr;=re jd¾;d jkjd'


Comments

Popular posts from this blog

මේ පාර අකිලට දුවෙක්ද පුතෙක්ද? අකිල හංගන් හිටපු රහස පළමු වතාවට හෙළි කරයි

මම වැරදි කෙනෙක්ට ආදරේ කරා.එයා විවාහ වෙලා කියලා කිව්වේ නැහැ.එයා දැන් නැති නිසා ඒ ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ

මම මගේ දරුවාගේ පියාගෙන් අයින් වෙද්දි දරුවා වෙනුවෙන් කිසි මුදලක් ඉල්ලුවේ නැහැ. ලෝයර් මට බැන්නා