sda

  • මෙන්න ලංකා ඉතිහාසයේ විශාලම ලොතරැයි දිනුම ගොවිසෙතින් ඇඹිලිපිටියට.......

    Read More ...

  • අනන් මනං බලන්න පැය ගණන් FB එකේ කාලය ගත කරන අතරේ තත්පර කිහිපයක් මේ Video එක බලන්න ගත කලාට පාඩුවෙන්නැහැ.

    Watch More Here...

  • මෙයාටනම් අනිවා Miss World දෙන්න වටිනවා. මෙය ගැන සම්පුර්ණ විස්තරය, Photos, Video බලන්න.

    Watch More >>> ..

Advertistment

Friday, September 15, 2023

හෙයා පැෂන්වලින් ලොව දිනා එයි

රංශයේ පැවති 2023- ඕ.එම්.සී. හෙයාර් වර්ල්ඩ් ( O.M.C. Hair World ) ලෝක ශූරතා තරගාවලියට ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් සහභාගී වූ රූපලාවන්‍ය සහ කේශාලංකරණ ශිල්පිනියන් දෙදෙනකු රන් පදක්කමක් සහ ලෝකඩ පදක්කමක් දිනා ගෙන ඇත. 

ඔවුන්  දෙදෙනා අද  කටුනායක ගුවන් තොටුපොළ වෙත පැමිණියහ . මෙම තරගාවලියට ලෝකයේ රටවල් 69 ක රූපලාවන්‍ය සහ කේශාලංකරණ ශිල්පිනියෝ 5,000 ක සහභාගිත්වයෙන්  ප්‍රංශයේ පැරිස් නුවර දී පැවැත් වූහ. 

Sunday, May 8, 2016

Know more about our famous artists

wfma ckm%sh l,dlrejka .ek jeämqr fkdokakd l;d 10la
ckm%sh ;re j, f;dr;=re oek.kak ljqo wlue;s fkao@ wms Facebook" Twitter jf.a taj yryd ta wh tlal iïnkaO fj,d bkafk;a thd,f. Ôú; j, fjk w¨‍;a fjkialï .ek wdrxÑ oek.kak' yenehs b;ska fïj yryd yeu fohlau oek .kak;a nE' úfYaIfhka iudc fjí wvú fkd;snqKq ldf, ysgmq wfma ckm%sh ;re iïnkaOj rij;a l;d fndfyduhla ;sfnkj'

wms fï Tn fj; f.k tkafka' to;a wo;a ,xldfõ ckm%shu l,d ;re lsysm fofkla .ek jeä fofkla wid ke;s lreKq tl;=jla'

1' fcda;s úYd, iaùma Èkqï uqo,la ojia ;=fkka bjr lrhs


 wfma wiydh .dhl tÉ' wd¾' fcda;smd,j iuyre y÷kajkafk yoj; r;a;rka fcda;smd, lsh,' ta ;rug ñksiaiq;a tlal ys;j;a wjHdc pß;hla' fcda;sf.a Ôúf;a ljodj;a i,a,s j,g f,dl= ;ekla §, ;sì, kE' tfyu §, ;snqKkï Tyq ñhhoaÈ uyd fldaám;sfhlaj bkak ;snqK' fcda;s ñhhkfldg Tyqf. nexl= .sKqfï remsh,a yhish .Kkla jeks uqo,la¨‍ ;snqfK'

tl mdrla fcda;smd,g iaùma Èkqul weÈ, ;shkj' ta ta ldf, iaùma tll fojeks Èkqu yeáhg remsh,a y;,siaodyla' wo ldf, yeáhgkï ñ,shk .Kkla fjkak mq¨‍jka' fldfydu Wk;a ojia ;=kla hoaÈ ys;ñ;=frd tlal úfkdao fj,d fï uq¨‍ uqo,u bjrhs¨‍'

2' úch fndä.dâ,d fkd.;a; fya;=jta ldf, l,dlrejkaf.a f;dr;=re wyoaÈ ;uhs ysf;kak ta wh fldhs;rï udkj ys;jd§ ñksiaiqo lsh,' fcda;smd, jf.au ,xldfõ wog;a ckm%sh úch l=udr;=x.;a tfyu mqoa.,fhla'

ckm%sh k¨‍ úch miqld,Skj foaYmd,khg;a iïnkaO fjkjd' Tyqf.a Ôú;hg úYd, ;¾ck rdYshla we;sfjkj' úchf.a ióm;ufhd fhdackd lr, ;shkj wdrlaIlfhd lSm fofkla n|jd.uqh lsh,' ta Wk;a úch tal fy,du m%;slafIam lr, ;shkj' fudllao talg fya;=j@

úch ,xldj mqrdu tl tl W;aij j,g iyNd.s fjoaÈ" loaÈ fndoaÈ Tyq jfÜ bkak wdrlaIlhskag lEula îula j;a ke;sj Tyqf.a wdrlaIdj .ek ys;kak ùfuka ysßyerhla fõú lsh, ys;mq ksid'

3' .dñŒ f*dkafialdf.a wuq;= mqreoao


.dñŒ f*dkafiald uy;d lshkafk ,xldfjka ìysjQ úYsIaG;u rx.Orfhla' .dñŒ f*dkafiald uy;d b;du <.ska wdY%h l, mqoa.,fhla ;uhs wfma m%ùK Ñ;%mg wOHlaIl ÈfkaIa m%shidoa uy;d lshkafk ^Tõ Tõ ÈklaYs,f. ;d;a; ;ud&

ÈfkaYa m%shidoa lshk úÈyg .dñ‚ f*dkafiald ojig fomdrla iakdkh lrkj¨‍' yenehs ta lsisu fj,djl fldKafv msioukafk keye¨‍' miafi ldf,l ÈfkaYa m%shidoa uy;a;h;a fï mqreoaog yqre jqKd¨‍'

4' W;=ï yoj;la ;snQ lmqf.a


.=Kodi lmqf.a lshkafka úYd, ck;d f.!rjhlg ysñlï lsjqj .dhlfhla' ÿla ú¢k ck;djf.a ÿl ;ukaf. lgyçka m%ldY lrkak lmqf.a ;rï olaI .dhlfhla wog;a ,xldfj ìysfj,d ke;sj we;s'

90 oYlfha § lmqf.a ika*a,j¾ ix.S; lKavdhu iu. ;ukaf. .S; lsysmhla fõ. ßoauhg uqiq lr leiÜ mghla t<s olajkj' fldfydu fj;;a lmqf.af. rislfhd nyq;rhla ta l%shdj fy,d olskjd' uqo,a fmf¾;lug ika*a,j¾ tlal tl;= fj,d .S; úkdY l,dhehs nyq;rhla fokd lmqf.ag nkskj' lmqf.a;a fïjg jeäh W;a;r fokak hkafk keye'

ld,hla hoaÈ lmqf.a ika*a,j¾ tlal .S .ehQ fya;=j fldhs ldg;a oek.kak ,efnkj' lmqf.a bmehQ uqo,ska úYd,u fldgila tjl frda.Sj isá iq.;md, is,ajd Y+Íkaf.a m%;sldr i|yd jeh lsÍug fhdodf.k we;s njg fy<s fjkj'

kskaod wmydi ueo lmqf.a ksy~j isáh;a iq.;md, o is,ajd uy;d ksy~j isákakg iu;a jkafka kE' ;u ys; ñ;=rdg flfrk wmydi oel, t;=ud mqj;am;lg fï ish,a, fy<s lrkj'

5' wu,a fmf¾rdf.a ì;a;r frdá jd¾;dj

fma ckm%sh .dhl wu,a fmf¾rd olaI .dhlfhla jf.au fyd|g lkfndk ukqiaifhla yeáhg;a ld w;fr;a m%isoaOhs'

tl jrla fydag,hlg .syska fyd|yeá uÿú;lskq;a imamdhï fj,d bkak fj,djl ì;a;r frdá 18lau lEj lsh, ;uhs wu,a fmf¾r lshkafk'


6' lsYdks chisxyf.a Tre me§fï jd¾;dj

ksoyia Wf<f,a§ okafkda nqÿkaf.a .S;h .ehSfuka uy;a ck;d wjOdkhla Èkd.;a lsYdks chisxy Tng u;l we;s' wef.a ix.S;uh Ôú;h ;=< weh ,ndf.k we;s ch.%yK fuf;lehs lshkakg neß ;rï' we;a; jYfhkau weh Y%S ,xldjg cd;sl iïm;la'

.dhkfhka f,dj m;, jQ weh wjqreÿ 14-16 ld,h ;=<§ msg msg f;j;djla Y%S ,dxlsl cd;sl Tre me§fï Y+ßh njg m;aù we;s nj Tn oek isáhdo@ we;a;gu b;du úr< oialula fkao@

7' weiajdÜgqj isg fydau.ug hk w;r;=r ,shejqKq wdorfha W,am; jQwïud
fma%ulS¾;so w,aúia lshkafk ,xldfjka ìysjQ úYsIag;u .S mo rplfhla' Tyqf.a b;du ixfõ§ .S mo rpkhla ;uhs —wdorfha W,am; jQ wïud˜ kï .Sh'
´kEu .S mo rplfhla ;uka w;ska ,shjqkdkï lshd m%d¾:kd lrkak ;rï yoj;g oefkk joka fm<lska iukaú; fï .Sh fma%ulS¾;s ,sh, ;sfhkafka weiajdÜgqj isg fydau.u olajd .uka lrmq nihl álÜ tll njhs lshfjkafka' ta jk úg wlaIs frdayf,a m%;sldr .ksñka isá ;ukaf.a uj oeln,df.k meñfKk ixfõ§ fudfyd;l ;uhs fï .Sh fma%ï w;ska ,shú,d ;sfhkafk' ta jf.a flá ld,hlska fujeks ks¾udKhla ìys lrkak fldhs;rï ks¾udKYS,S ukila ;sfhkak we;so fkao@

8' fyg ojfia wm fofokd .S;h ,shjqfka fnda;,hlgo@ keoao@

fï l;djg;a fma%ulS¾;s o w,aúia uy;d iïnkaOhs' m%shd iQßhfiak .hk —fyg ojfia wm fofokd˜ lshk ,hdkaú; .S;h ;rugu ckm%sh ta .S;h yd ne÷Kq l;djla ;shkj' ta l;djg wkqj m%shd iQßhfiak uy;d .S;hla ,shjd .ekSug fma%ulS¾;s yuqùug hkafka u;ameka fnda;,hl=;a wrf.k' fldfydu fj;;a ta jk úg fma%ulS¾;s fjk;a yÈis .ukla hdug iQodkñka isá ksid blaukg fï .Sfh uq,a mo fma<s ál fld,hl ,sh, m%shd w;g §, .shd¨‍'

—fyg ojfia wm fofokd wo jdf.u yuq úh hq;=fõ

wo ojfia ufj; f.kd ñysr fyg;a f.k wd hq;=fõ˜

ta lshkafk fyg;a wo jf.au fnda;,hla wrka tkak lshk tl' yenehs fïl yqÕla fokd úYajdi lrk ckm%sh l;djla Wkdg m%shd iQßhfiak uy;d fï l;dj m%;slafIam lrkjd' Thd,u n,kakfld ta ùäfhdaj'

9' wurfoajhkaf.a .S;hlg mdol jQ i;H l:dj

mKaä;a wurfoajhka úiska .dhkd lrkq ,nk —iqÿ fk¿u flda fidrfndr jefõ˜ .S;h Tn ljqre;a wid ri ú|, we;s' fï .S;hg ,sheù ;sfnkafka tl, isÿjqK ixfõ§ i;H isÿùula weiqßka nj Tn oek isáhdo@

fï .Sh ,shmq r;ak Y%S úfÊisxyhka ta ldf, ÿIalr m<d;lg .=re fiajd udrejla ,eì, fiajh lrñka b|, ;sfhkafk' Tyqf.a mka;sfha tl oeßhla ysáh¨‍ jejlska u,a fk,, wi, úydrhg úl=K, mjq, /ln,d.kak' ;d;a;d ñh.sh" wïud wikSfmka miqfjk mjqf,a tlu Yla;sh fj,d ;sfhkafk wjqreÿ 11la jQ fï l=vd oeßhhs' fldfydu kuq;a tl wjdikdjka; ojil u,a fk,kak jejg hk weh Èfha .s,s, ñhhkj'

Th isÿùu mdol lrf.k ,shejqKq fï .Sh wurfoajhka yçka .efhoa§ wid isá fndfyda whf.a fk;a l÷<ska f;;a jqKd hehs mejfikj' fï ÿlanr l;dj .ek jeäÿr f;dr;=re Tng fu;ekska lshjkak mq¨‍jka'

10' cx.u ÿrl:khla Ndú;d l, ,xldfõ m,uq k¨‍jd

,xldjg fudnhs,a f*daka weú,a,j;a ke;s 1988 wjqreoafo ;uhs isxy, iskud b;sydifha k¨‍fjla úiska m,uq fudnhs,a f*daka flda,a tl .kafk' ta k¨‍jd ;uhs wfma m%ùk k¨‍ fidñ r;akdhl' Ñ;%mg we;=f, ljo;a fjkia jev l, ÈfkaIa m%shidoa úiska wOHlaIKh l, jrog o~qju Ñ;%mgfha ;uhs fï isÿùu isoaOfjkafk'

cx.u ÿrl;khlska wu;k o¾Ykh rE.; lroaÈ wy, my, ysgmq wh;a mqÿu WKd¨‍ idlal=fjka wrka flda,a .kak tl fudk úldr jevlao lsh,'

Wednesday, May 4, 2016

Sangakkara and Sanath joins the world 's top awards

f,dj úYsIaGhka w;rg ix.d iy ik;a tl;=fjhs
´iag%ේ,shdkq l%slÜ fjí wvúhla jk cricket'com'au fjí wvúh fï ojiaj, f,dj úYsIag;u tlaÈk l%slÜ l%Svlhd f;aÍu isÿlrkjd'

tys wjika l%Svlhska 16 fokd w;rg f;aÍ m;aùug Y%S ,xldfõ ik;a chiQßh yd l=ud¾ ix.laldr iu;aj fj,d ;sfhkjd'

fldfydu jqk;a f,dj úYsIag;u

Tuesday, May 3, 2016

Sri Lanka Tour Of England

,xldfõ ÿ¾j,;d tx.,ka;h oek .kSæ - Y%S ,xld ms, msg;a fjkak iqodkï 
Y%S  ,xldj yd tx.,ka;h w;r  l%slÜ ;r.dj,sh i|yd Y%S ,xld lKavdhu wo  ^4& Èjhsfkka msg;aj hdug kshñ;hs'
 fï jk úg Y%S ,xld lKavdhu Èjhsfkka msg;aùug fmr l%slÜ md,l uKav,fha wd.ñl j;dj;aj, ksr; jkjd'
 fujr Y%S ,dxlslhkag jvd;a

Sunday, March 27, 2016

Attack to Poilice SI

fmd,sia SI f.a ryiÕ imd ld,d
Wm fmd,sia mßlaIljrhl=f.a ckfkakaøSh imd lE nj lshk mqoa.,hl=  iy ;j;a whl= w;awvx.=jg .;a nj fmd,sish mjikjd' fuu isoaêh ù we;af;a fldiaf.dv ÿfõ fudaor §h'

mdf¾ u;ameka fkdfndkakehs l<

Thursday, March 17, 2016

Better father superior in student in Colombo school

mreI jpkfhka jev odmq fld<U iqmsß mdi,a lsysmhl isiqkag msfhla fyd| mdvula lshd§,d
fld<U m%Odk mdi,a lsysmhl bf.k .kak isiqka msßila ;ukaf.a mdi, fj; Èkm;du .uka lrkafka .d¨‍ mdr

Tuesday, March 15, 2016

Smoking completely "to ban" was approved by Cabinet


ÿïmdkh iïmQ¾Kfhka z;ykï lrkakz leìkÜ wkque;sh ysñfõ 
jir 2020 jk úg furg ÿïmdkh lsÍu iïmQ¾Kfhka ;ykï lsÍug fi!LH" fmdaIK yd foaYSh ffjoH wud;HdxYh ;SrKh lr ;sfnkjd'
 fi!LH fiajd wOHla‍I ckrd,a ffjoH md,s;