Chaminda Vass Says Prophecy about Sri lanka Teem

Y%S ,xldj .ek nh fjkak tmd

oekg miqnEulg ,laj isáh o Y%S ,xld lKavdhu kqÿf¾§u iqmqreÿ oialï olajñka ke.S isákq we;s nj m%ùk Y%S ,xld l%slÜ l%Svl pñkao jdia mjikjd'
Y%S ,xld msf<a fõ. mkaÿ mqyqKqlrefjl= f,i o lghq;= lr we;s jdia" oekg wh¾,ka; msf<a mkaÿ heùfï
mqyqKqlrehs'
wh¾,ka; ms< iuÕ úiaihs úiai f,dal l=i,dk ;r.dj,sh i|yd bkaÈhdjg meñK isák pñkao jdia yskaÿ l%Svd jd¾;dlreg m%ldY lf<a fuf,i ÿIalr wjê /ila Y%S ,xld lKavdhu miqlr we;s njhs'
wekacf,da ue;sõia" ;s,lr;ak ä,aYdka" ;sir fmf¾rd" rx.k fyar;a iy ÿYauka; pór jeks l%Svlhka úiaihs úiai f,dal l=i,dk ;r.dj,sfha§ oialï olajkq we;s njghs pñkao jdia wkdjels m< lr we;af;a'

pñkao  jdia  Y%S ,xldfjka ìysjQ úYsIagu fõ. mkaÿ hjkakdh' Tyq lÿ¿ ;aß;ajhka ,nd .ekSug o  iu;a jQ l%Svlfhls'
my; oelafjkafka pñkao jdia m<uq mkaÿjdrfha" m<uq mkaÿ ;=fkka lÿ¿ ;%s;ajhla ,nd.;a wdldrhhs'


Comments

Popular posts from this blog

මේ පාර අකිලට දුවෙක්ද පුතෙක්ද? අකිල හංගන් හිටපු රහස පළමු වතාවට හෙළි කරයි

මම වැරදි කෙනෙක්ට ආදරේ කරා.එයා විවාහ වෙලා කියලා කිව්වේ නැහැ.එයා දැන් නැති නිසා ඒ ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ

මම මගේ දරුවාගේ පියාගෙන් අයින් වෙද්දි දරුවා වෙනුවෙන් කිසි මුදලක් ඉල්ලුවේ නැහැ. ලෝයර් මට බැන්නා