Why Disconnect Electricity

,xldj jfÜu úÿ,sh wekysákak fya;=j fy<sfjhs
wo oyj,a b|ka uq¿ ,xldjgu tlmdrgu úÿ,sh úikaê jqKd' ta jf.au úÿ,sh úikaê fjk fj,dfõ Èjhsfka m%foaY /ilg wêl jd¾Idjl=;a weoyeÆKd'
ta jf.au g%e*sla ,hsÜ jev lrkafka ke;sj .sh ksid fld<U mdrj,a f.dvla íf,dla fjkak;a .;a;d' fï fjkfldg m%foaYfhka
m%foaYhg úÿ,sh kej; ,efnñka mj;skjd'
meh 3lska jf.a úÿ,sh kej; ,ndfokak mqÆjka fjhs lsh,d ;uhs úÿ,s n, uKav,h lSfõ' fldfydu jqk;a fï úÿ,sh  ì| jeàug fya;=j fj,d ;sfhkafka fmd,amsáfha isg fldf<dkakdjg tk iïfma%IK moaO;shg jeÿKq wl=Kla ksid iuia: úÿ,s moaO;sh wiu;=,s; fj,d lsh,hs úÿ,s n, uKav,fha iNdm;s lSfõ'

Comments

Popular posts from this blog

මේ පාර අකිලට දුවෙක්ද පුතෙක්ද? අකිල හංගන් හිටපු රහස පළමු වතාවට හෙළි කරයි

මම වැරදි කෙනෙක්ට ආදරේ කරා.එයා විවාහ වෙලා කියලා කිව්වේ නැහැ.එයා දැන් නැති නිසා ඒ ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ

මම මගේ දරුවාගේ පියාගෙන් අයින් වෙද්දි දරුවා වෙනුවෙන් කිසි මුදලක් ඉල්ලුවේ නැහැ. ලෝයර් මට බැන්නා