We should all be ashamed for treatment of Fonseka - Amunugama

ug;a ,eÊchs ) tod f*dkafialdg l< foaj,aj,g ) wms mdfmdÉpdrKhla lrkak ´k
ÿgq.euqKq rcqf.ka miq fï olajd ìysjQ fyd|u fikam;shd ir;a f*dkafiald uy;d nj;a" Tyqg miq.sh rch iufha§ l< lS oE .ek ;uka we;=¿j ishÆfokd ,eÊcd ù mdfmdÉpdrKhla
l< hq;=  nj;a" úfYaI jHdmD;s wud;H  wdpd¾h ir;a wuqKq.u uy;d mjihs'

tjlg isá olaIu fckrd,ag cïm¾ wka|mq rchla f,i Tyqf.a úY%du jegqm wysñ l< nj;a" md¾,sfïka;=jg hdug kqÿkq nj;a" f.hla idod .ekSug ;snQ bvï lE,a,;a .;a nj;a" wud;Hjrhd fmkajdfohs'

tfia f*dkafialdg ie,lSu .ek ,eÊcd ù ;uka we;=¿ ishÆfokd mdfmdÉpdrKhla l< hq;= njo wud;Hjrhd wo fld<U§ meje;s udOH yuqjl§ lshd isáfhah'

oeka msßila rKúrejka .ek lshñka lsUq,a l÷¿ fy<k nj;a" rKúreka .ek wuq;=fjka wdmq wdorh .ek ys;d.kak neß nj;a" weu;sjrhd tys§ fmkajdÿkafkah'

Pkafoa .ekSu i|yd rKúrejkag fjä ;eîug  ;=jlal= .ekSug   t,a'à'à'Bhg i,a,s ÿkafka ljqo hkak;a" tu i,a,sj,ska t,a'à'à'Bh .;a ;=jlal= fudkjdo hkak;a" f*dkafiald uy;d fy<s lrkq we;ehso fyf;u mejiSh'Comments

Popular posts from this blog

මේ පාර අකිලට දුවෙක්ද පුතෙක්ද? අකිල හංගන් හිටපු රහස පළමු වතාවට හෙළි කරයි

මම වැරදි කෙනෙක්ට ආදරේ කරා.එයා විවාහ වෙලා කියලා කිව්වේ නැහැ.එයා දැන් නැති නිසා ඒ ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ

මම මගේ දරුවාගේ පියාගෙන් අයින් වෙද්දි දරුවා වෙනුවෙන් කිසි මුදලක් ඉල්ලුවේ නැහැ. ලෝයර් මට බැන්නා