Thajudeen With Him friends

urkak l,ska ojil ;dcqãka hd¿fjd;a tlal yskdfjù mdf¾ odmq fi,a,u ) ùäfhda
wudkqIsl f,i >d;kh l< njg wkdjrKh jQ r.¾ l%Svl jiSï ;dcqãkaf.a isoaêhg wod, CCTV fï jk úg mÍlaId lsÍug úfoaY rgl iyh m;d ;sfnkjd' fï jkf;la isoaêhg wod, CCTV o¾Yk lsisjla udOHg fyda ,nd § keye' we;eï wjia:dj, mejiqfka tu o¾Yk j,
m%NQ mjq,l idudðlhska isák njhs' kuq;a miqj mejiqfka tu o¾Yk meyeÈ,s fkdjk njhs'
fï ish,a, w;r jiSï ;dcqãka >d;kh lsÍug fmr hï lsis Èkhl§ ish ñ;=rka iuÛska úfkdaojk whqre oelafjk ùäfhdajla fï jk úg wm fj; ,eî ;sfnkjd'
Tyq <Ûskau weiqre l< ñ;=rka lsysmfofkla tys isák w;r iskdfiñka tla wfhl= mjikafka ‘‘ðï hkak ´ks kE upx‘‘ hkqfjkqhs' ta Tjqka ;rÛhg fuka ìu È.dù YÍr iqj;d lrk wjia:djl§ njhs ùäfhdafjka fmkS hkafka'
tu ùäfhdaj my;ska''''''
Comments

Popular posts from this blog

මේ පාර අකිලට දුවෙක්ද පුතෙක්ද? අකිල හංගන් හිටපු රහස පළමු වතාවට හෙළි කරයි

මම වැරදි කෙනෙක්ට ආදරේ කරා.එයා විවාහ වෙලා කියලා කිව්වේ නැහැ.එයා දැන් නැති නිසා ඒ ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ

මම මගේ දරුවාගේ පියාගෙන් අයින් වෙද්දි දරුවා වෙනුවෙන් කිසි මුදලක් ඉල්ලුවේ නැහැ. ලෝයර් මට බැන්නා