Thajudeen Murder

;dcqãkaf.a urKh .ek ieÛjqKq ryila fy<s fjhs
r.¾ lS‍%vl jiSï ;dcqãkaf.a urKh iïnkaOfhka ufyaia;‍%d;a mÍla‍IKfha ;Skaÿj wo ^25& m‍%ldYhg m;a flreKd'

ta" fld<U w;sf¾l ufyaia;‍%d;a ksYdka; mSßia uy;d úiska' Tyq lshdisáfha fuu urKh >d;khla njg iel lsÍug idla‍Is ;sfnk njhs' ta wkqj iellrejka w;awvx.=jg .ekSug jydu mshjr
.kakehs wmrdO mÍla‍IK fomd¾;fïka;=jg ksfhda. flreKd'

;uka fuu ;Skaÿjg t<ôfha mYapd;a urK mÍla‍IK jd¾;d folla" ri mÍla‍Il jd¾;dj" cdk mÍla‍IK jd¾;dj" fudag¾ r: flduidßia jd¾;dj iy wmrdO mÍla‍IK fomd¾;fïka;=j fï olajd bÈßm;a l< idla‍Is ie,ls,a,g .ksñka njhs ufyaia;‍%d;ajrhd jeäÿrg;a mejiqfõ' jeäÿr jd¾;dj ,nk ui 23 jkod f.dKqlrk f,io fuysÈ ksfhda. flreKd'

Comments

Popular posts from this blog

මේ පාර අකිලට දුවෙක්ද පුතෙක්ද? අකිල හංගන් හිටපු රහස පළමු වතාවට හෙළි කරයි

මම වැරදි කෙනෙක්ට ආදරේ කරා.එයා විවාහ වෙලා කියලා කිව්වේ නැහැ.එයා දැන් නැති නිසා ඒ ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ

මම මගේ දරුවාගේ පියාගෙන් අයින් වෙද්දි දරුවා වෙනුවෙන් කිසි මුදලක් ඉල්ලුවේ නැහැ. ලෝයර් මට බැන්නා