Daun Shanaka nominate for IPL

 IPL fjkafoaishg ) ix.d kE
l%sia f.a,a jf.a .yk oiqka Ydkl
IPL 2016 ;r.dj,sfha fjkafoaish i|yd kï flreKq l%Svlhska ixÑ;hg Y%S ,dxlsl l%Svlhska
16 fofkl= we;=<;aj ;sfnkjd'

ufya, chj¾Ok"
,ysre ;sßudkak"
kqjka l=,fialr"
wcka; fukaäia"
iÑ;% fiakdkdhl"
ÿIauka; pór"
;s,lr;ak ä,aIdka"
;sir fmf¾rd "
Ôjka fukaäia"
È,arejka fmf¾rd"
ñ,skao isßj¾Ok"
biqre Wodk"
ä,aIdka uqKùr"
iSl=f.a m%ikak"
fIydka chiQßh iy oiqka Ydkl hk l%Svlhska o ta w;r fjkjd'

fuu fjkafoaish i|yd kï lr we;s uq¿ l%Svlhska .Kk 351 fofkls' Tjqkaf.ka 230 fofkl= bkaÈhdkqjka jk w;r úfoaYSh l%Svlhska isákafka 121 fofkl= muKla fõ'

TiaÜg%,shdkq l%Svlhska 29 fofkl= ngysr bka§h fldfoõ l%Svlhska 20 fofkl= ol=Kq wm%sldkqjka 18 fofkl= kjiS,ka; l%Svlhska 9 fofkl= tx.,ka; l%Svlhska 7 fofkl= iy nx.a,dfoaY l%Svlhska 5 fofkl= o ta w;r fõ'


Comments

Popular posts from this blog

මේ පාර අකිලට දුවෙක්ද පුතෙක්ද? අකිල හංගන් හිටපු රහස පළමු වතාවට හෙළි කරයි

මම වැරදි කෙනෙක්ට ආදරේ කරා.එයා විවාහ වෙලා කියලා කිව්වේ නැහැ.එයා දැන් නැති නිසා ඒ ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ

මම මගේ දරුවාගේ පියාගෙන් අයින් වෙද්දි දරුවා වෙනුවෙන් කිසි මුදලක් ඉල්ලුවේ නැහැ. ලෝයර් මට බැන්නා