About President Maithripala public rebuke, poo videos

ckm;s ffu;%Sg m%isoaêfha l=Kqyrefmka nek,d ùäfhda f*ianqla oeïu msgrg wlal,d" u,a,s,dg jev jr§
miq.shod .,fndvw;af;a {dkidr ysñhka ßudkaâ nkaOkd.dr .; flreKq miq Wkajykafia ksoyia lrk f,i mjid f*ianqla Tiafia ckdêm;s;=ud yg wiNH jpk j,ska nek ùäfhda iudccd,
fjí wvú fj; uqodyeß mqoa.,hska fidhd úu¾Ykhla wdrïN lr ;sfnkjd'
kskaÈ; jpk Ndú;d lrñka ffu;%Smd, isßfiak ckdêm;sg l=Kqyremfhka nek ðú; ;¾ck t,a,lr mqoa.,hka lsysm fofkla iïnkaOfhka ,eî we;s meñKs,a,lg wkqj wmrdO mÍlaIK fomd¾;=fïka;=j ^CID& mÍlaIK wdrïN fldg we;ehs fmd,sia udOH m%ldYl iyldr fmd,sia wêldß rejka .=Kfialr uy;d m%ldY lrkjd'
iyldr fmd,sia wêldß rejka .=Kfialr uy;d fï iïnkaOfhka oelajQ woyia my;ska''''
,iudc fjí cd,d Tiafia ckdêm;s;=uka fj; urK ;¾ck isÿlrñka ta jf.au fkdfhl=;a wdldrfha wiNH jpk m%ldY lrñka mqoa.,hka lsysm fofkla úiska ckdêm;s ;=uka fj; ;¾ckh lrk o¾Yk iudc fjí cd,d Tiafia m%ldYhg m;a jqKd'ta ms<sn|j meñKs,a,la ,eî ;sfnkjd'ta meñKs,a, fï jkúg wmrdO mÍlaIK fomd¾;=fïka;=j úiska úu¾Ykhg ,la lrkjd'tu úu¾Yk j,ska wk;=rej wod< ;eke;a;ka iïnkaOfhka ffk;sl l%shdud¾. .ekSug wmrdO mÍlaIK fomd¾;=fïka;=j úiska fï jkúg úu¾Yk isÿlrñka mj;skjd',


Comments

Popular posts from this blog

මේ පාර අකිලට දුවෙක්ද පුතෙක්ද? අකිල හංගන් හිටපු රහස පළමු වතාවට හෙළි කරයි

මම වැරදි කෙනෙක්ට ආදරේ කරා.එයා විවාහ වෙලා කියලා කිව්වේ නැහැ.එයා දැන් නැති නිසා ඒ ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ

මම මගේ දරුවාගේ පියාගෙන් අයින් වෙද්දි දරුවා වෙනුවෙන් කිසි මුදලක් ඉල්ලුවේ නැහැ. ලෝයර් මට බැන්නා