15 Years old children kild & abuse

15 yeúßÈ msßñ orejd wmfhdackh lr >d;kh lr,d@
r;akmqr fmd,sian, m%foaYfha .,abkak"udrmk m%foaYfha o¿ uvqjl ldurhl ;sî 15 yeúßÈ msßñ orefjl=f.a u< isrerla yuqù ;sfí'

wo ^10&fmrjrefõ yuqjQ fuu u< isref¾
w;afol frÈ máhlska .eg .id we;s nj;a" iellghq;= wkaoñka orejd ñhf.dia we;s nj;a fmd,Sish mjihs'

fufia ñhf.dia we;af;a jkakshj;a; ojq,aldrf.a wxck lúÿ l=udr keue;s .,abkak" udrmk) r;akmqr ,smskfha mÈxÑ orefjl= nj i|ykah'

uD;Yßrh iïnkaOfhka r;akmqr ufyaia;‍%d;a;=ud úiska ufyaia;‍%d;a mßla‍IKhla meje;aúug kshñ; nj;a"r;akmqr fmd,sish jeäÿr úu¾Yk mj;ajdf.k hkq ,nk nj;a fmd,sia udOH m%ldYl ld¾hd,h ksfõokh lrhs'

flfiafj;;a fuu orejd wmfhdackhg ,lafldg >d;kh lrkakg we;ehs iellrk nj woforK jd¾;dlre mjihs'


Comments

Popular posts from this blog

මේ පාර අකිලට දුවෙක්ද පුතෙක්ද? අකිල හංගන් හිටපු රහස පළමු වතාවට හෙළි කරයි

මම වැරදි කෙනෙක්ට ආදරේ කරා.එයා විවාහ වෙලා කියලා කිව්වේ නැහැ.එයා දැන් නැති නිසා ඒ ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ

මම මගේ දරුවාගේ පියාගෙන් අයින් වෙද්දි දරුවා වෙනුවෙන් කිසි මුදලක් ඉල්ලුවේ නැහැ. ලෝයර් මට බැන්නා