Parliament Ladies problem

kdls úfia ksid md¾,sfïka;= uka;%Sjßhka wmyiq;djfha
md¾,sfïka;= mßY%h ;=<§ ldka;d uka;%Sjßhka lsysm fokl=g ,sx.sl ysxik isÿlsÍula ms<sn| jd¾;d jkjd'
fï fpdaokdj;a iu. ishÆu md¾,sfïka;= uka;%Sjrekaf.a úkh ms<sn| b;du;a ie,ls,su;a jk f,i rcfha by<u ks,
OdÍka wjjdo lr we;s njhs md¾,sfïka;=fjka jd¾;d jkafka'
tjeks ysxikhlg ,lajQ ;reK md¾,sfïka;= uka;%Sjßhla mjid we;af;a b;d jfhdajDoaO uka;%Sjrhl= ;ukaf.a w; ks;ru we,a,Sug W;aidy lrk njhs'
Tyq iEu úgu ;uka ÿgq .uka w;g w; §ugo oeä leue;a;la m< lrk njo weh mjid ;sfnkjd'
;j;a uka;%Sjßhka lsysmfokl=u fpdaokd lr we;af;a uka;%Sjreka iy wud;Hjreka lsysm fofkl= ;ukaf.a wÛ miÛ ms<sn|j wiNH f,i l;d lrñka úys¿ lrk njghs'
fï w;r 75 yeúßÈ wud;Hjrfhl= miq.shod md¾,sfïka;= mqia;ld,h wi,È uka;%Sjßhlg wiNH úys¿jla lsÍfuka miq weh Bg fldam ù wdrjq,lao yg f.k ;sfnkjd'
flfia fj;;a ;reK uka;%Sjreka b;d ixhuhlska md¾,sfïka;=fõ yeisfrk nj;a jhia.; uka;%Sjrekag idfmalaIj ;reK uka;%Sjrekaf.a yeisÍu fyd| nj;a uka;%Sjßhka mjid ;sfnkjd'

Comments

Popular posts from this blog

මේ පාර අකිලට දුවෙක්ද පුතෙක්ද? අකිල හංගන් හිටපු රහස පළමු වතාවට හෙළි කරයි

මම වැරදි කෙනෙක්ට ආදරේ කරා.එයා විවාහ වෙලා කියලා කිව්වේ නැහැ.එයා දැන් නැති නිසා ඒ ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ

මම මගේ දරුවාගේ පියාගෙන් අයින් වෙද්දි දරුවා වෙනුවෙන් කිසි මුදලක් ඉල්ලුවේ නැහැ. ලෝයර් මට බැන්නා