14 years British girl raped 110 mans between 22 ours

jhi wjqreÿ 14 § n%s;dkH oeßhla  ) uj iu. .%Sishg msg;aj we;af;a ksjdvqjlghs'   flfia fj;;a jeä Èkla .;jkakg fmr  oeßh ,sx.sl jy,a lug f.dÿrej ;sfí'  t;eka isg jir 6la mqoa.,hskag úls” we;'

fï.ka iafgmka f,i y÷kajd § we;s  weh fï jkfldg wkdjrK lr we;af;a Èklg mqoa.,hska 50la iu.j;a ,sx.sl
fiajkfha fhÿkq  njhs'  weh jir 6l w;S;h isysm;a lrñka mjikafka jfrl meh 22la  mqoa.,hska 110lf.a f.dÿrla jQ njhs'
flfia fyda weh ,sx.sl cdjdrïlrejkaf.a .%yKfhka ñ§ mjqf,a msßi iu. h<s n%s;dkHg meñK we;' miqj cd;Hka;r udOH  yuqfõ fuu lreKq wkdjrK lr ;sfí' ish w;aoelSï iys; igyka f.dkakla o  weh i;=h'

fuu ;reKsh ùÈfha .Ksldjla f,i fukau  úúO cdjdrïlrejka úiska ñ,§ f.k h<s wf,ú lsÍug ,laj we;s njo i|yka'

weh fï jk úg újdy ù we;s w;r orefjla wfmalaIdfjka isà'

fï w;r ,sx.sl wvïf;aÜgï fya;=fjka wirK jQ msßig ) msysgùfï mqKHdh;khla f.dv k.d .ekSugo ;reKsh n,dfmdfrd;a;=fjhs'Comments

Popular posts from this blog

මේ පාර අකිලට දුවෙක්ද පුතෙක්ද? අකිල හංගන් හිටපු රහස පළමු වතාවට හෙළි කරයි

මම වැරදි කෙනෙක්ට ආදරේ කරා.එයා විවාහ වෙලා කියලා කිව්වේ නැහැ.එයා දැන් නැති නිසා ඒ ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ

මම මගේ දරුවාගේ පියාගෙන් අයින් වෙද්දි දරුවා වෙනුවෙන් කිසි මුදලක් ඉල්ලුවේ නැහැ. ලෝයර් මට බැන්නා