Gorgeous woman who grabbed mother's house by political interference

foaYmd,k n,fhka ;ukaf.a wïu bkak ksji;a Wÿr.;a; fldaám;s iqrEmsksh
wïud lshk wre; fkdokak orejka .ek myq.sh ld,fha wmsg weyqkq l;d fndfydauhs' tfyu weyqkq yq.la l;d j, msámiafia bkafka idudkH mjq,aj, orejka tfyu;a ke;akï idudkH mqoa.,hka'

fufyu foudmshkag i<lk orejka w;rg wfma iudcfha
wdkafoda,kd;aul pß;hla jqkq flfkl=;a whs;s fjkjd'

fï lshk flkd ldka;djla' thd fld<U 7 m%foaYfha ;sfhk f,dl= wjkay,l jf.au jHdmdr lsysmhlg iïnkaO fjÉÑ jHdmdßlfhlaf.a ìßola'

yenehs fuhdg ue;s weu;sjreka lsysmfofkl=;a tlal;a iïnkaOlï ;sfhkjÆ' myq.sh ldf,;a fuhd úúO weu;sjrekaf.ka /lshd wjia:djka ysgka ,n,d ;snqKd'
tÉpr i,a,s ;sì,;a fï ldka;dj ;ukaf.a wïud Ôj;a jk ksji;a ;ukaf.a kug fydrdg ,shdf.k ;sfhkjd'

fufyu fÄojdplhg uqyqK§,d ;sfhkafka fyajdm;srKf.a pkao%ks fmf¾rd lshk ujhs…

orefjda 6fofkla bkak fï uj oeka bkafka ;ukaf.a ifyaorhdf.a mq;df. ksjfihs'

fï úia;f¾ weh wmg meyeÈ,s lf<a fukak fï wdldrfhka…'


Comments

Popular posts from this blog

මේ පාර අකිලට දුවෙක්ද පුතෙක්ද? අකිල හංගන් හිටපු රහස පළමු වතාවට හෙළි කරයි

මම වැරදි කෙනෙක්ට ආදරේ කරා.එයා විවාහ වෙලා කියලා කිව්වේ නැහැ.එයා දැන් නැති නිසා ඒ ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ

මම මගේ දරුවාගේ පියාගෙන් අයින් වෙද්දි දරුවා වෙනුවෙන් කිසි මුදලක් ඉල්ලුවේ නැහැ. ලෝයර් මට බැන්නා