Gayan Wishwajith Arrest By FCID

l=i,ag iy rx.kg ;rÛ mdjdfokak fhdackd l< flkd m%isoaO fjhs ^Photos&
;rÛ mdjd§ï ms,sn|j wÆ;skau lr<shg wdmq l;dj ;ud l=i,a cks;a fmf¾rd yd rx.k fyar;ag miq.shod Y%S ,xldfõ meje;s
;rÛdj,shla w;r ;=r ;rÛ mdjd§u i|yd uqo,a ,nd §ug lsisfjl= ;e;a lr,d lshk tl'

fï .ek l%Svd weu;s ohdisß chfialr lsõfõ l%Svlhkaf.a mqyqKqj i|yd tla;rd fõ. mkaÿ hjk mqyqKq lrefjl= úiska /f.k wd mqyqKq fõ. mkaÿ hjkafkl= úiska fuu fhdackdj l=i,a yd rx.k fj; lr,d lsh,d'
b;ska fï l;dfõ fhdackd lrmq mqoa.,hd .ek Tkak wka;¾cd,fha úúO l;d me;sfrkjd' ta l;d j,ska lshkafka fïl lf<a ,xldfõ l%Svlhkag mqyqKqj mkaÿ hjk .hdka úYajð;a lshk flkd lsh,d'

wdrxÑh yeáhg kï fudyqj FCID tlg le|j,d w;awvx.=jg .kak;a iqodkï fjkjÆ'

Comments

Popular posts from this blog

මේ පාර අකිලට දුවෙක්ද පුතෙක්ද? අකිල හංගන් හිටපු රහස පළමු වතාවට හෙළි කරයි

මම වැරදි කෙනෙක්ට ආදරේ කරා.එයා විවාහ වෙලා කියලා කිව්වේ නැහැ.එයා දැන් නැති නිසා ඒ ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ

මම මගේ දරුවාගේ පියාගෙන් අයින් වෙද්දි දරුවා වෙනුවෙන් කිසි මුදලක් ඉල්ලුවේ නැහැ. ලෝයර් මට බැන්නා