Ambilipitiya Case

fï ojiaj, ,xldfõ f.dvla wh l;d fjk ud;Dldjla ;ud weô,smsáh isoaêh' idOdrKh widOdrKh fudllao lsh,d f;areï .kak wmyiq ;rug fï isoaêh ixlS¾K fj,d'

weô,smsáfha isoaêh .ek yefudau okak
ksid ta .ek wuq;=fjka lshkafka hkafka kE' widOdrK f,i ñh .sh weô,smsáh iqñ;af.a ìß| wo fmd,sisfha m%Yakh .ek lshkak hkjd r;akmqr ksfhdacH fmd,siam;s ld¾hd,hg' fu;ek§ wehg .eg¿ f.dvlg uqyqK fokak isoaO fj,d ;sfhkjd' weh lshkjd ,shd.;a meñKs,a, fkdfmkakjd w;aika lrkak lshkjÆ" wehj .Kka fkdf.k bkakjÆ" f.org;a weú;a nh lrkjd lsh,d'
b;ska fï ksid weh kej; wo hkjd weô,smsáh fmd,sia uq,ia:dk meñKs,a,la lrkak' yenehs weh hkafka ;ukau ,shd .;a meñKs,a,la wrf.k'
;u iajdñmqreIh;a fkdue;sj ;ksj widOdrKh fjkqfjka igka lrk fï ldka;djg isoaO fjk foa idOdrKo @


Comments

Popular posts from this blog

මේ පාර අකිලට දුවෙක්ද පුතෙක්ද? අකිල හංගන් හිටපු රහස පළමු වතාවට හෙළි කරයි

මම වැරදි කෙනෙක්ට ආදරේ කරා.එයා විවාහ වෙලා කියලා කිව්වේ නැහැ.එයා දැන් නැති නිසා ඒ ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ

මම මගේ දරුවාගේ පියාගෙන් අයින් වෙද්දි දරුවා වෙනුවෙන් කිසි මුදලක් ඉල්ලුවේ නැහැ. ලෝයර් මට බැන්නා