7 years Girl Abuse By 17 Years Pregnant Girl

17 yeúßÈ .eìKs wlaldf.a my;a wdYdjkag wjqreÿ 7 l kx.S ì,sfjhs
jhi wjqreÿ y;l oeßhla ,sx.sl wmfhdackhg ,la‌ l< nj lshk 17 yeúßÈ .eìKs ;reKshla .ek f;dr;=rla ;Uq;af;a.u m%foaYfhka jd¾;d jkjd'
¥IKhg ,lajQ&nbsp∙oeßhj wef.a uj Èh kEug f.dia kej; tk;=re 17 yeúßÈ .eìKs ;reKshf.a ksjfia kj;d
f.dia ;sfnkjd'
ta wjia:dfõ§hs wod<&nbsp∙.eìKs ;reKsh wef.a my;a wdYdjka i|yd fuu oeßh fhdod f.k ;sfnkjd'
flfia fj;;a miqj oeßh ksjig meñK ujg fï .ek mjid ;sfnkjd'
bka miqj oeßhf.a mshd fï ms<sn| fmd,sishg meñKs,a,la bÈßm;a lr ;sfnkjd'
fmd,sish úiska uq,sl úu¾Ykhla mj;ajd .eìKs ;reKsh w;awvx.=jg f.k wêlrKhg bÈßm;a lr ;sfnk w;r wêlrKh oeßh ms<sn| ffjoH jd¾;djla le|jd ;sfnkjd'
flfia fj;;a miqj .eìKs ;reKsh wem u; uqod yer ;snqKd'

Comments

Popular posts from this blog

මේ පාර අකිලට දුවෙක්ද පුතෙක්ද? අකිල හංගන් හිටපු රහස පළමු වතාවට හෙළි කරයි

මම වැරදි කෙනෙක්ට ආදරේ කරා.එයා විවාහ වෙලා කියලා කිව්වේ නැහැ.එයා දැන් නැති නිසා ඒ ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ

මම මගේ දරුවාගේ පියාගෙන් අයින් වෙද්දි දරුවා වෙනුවෙන් කිසි මුදලක් ඉල්ලුවේ නැහැ. ලෝයර් මට බැන්නා