Wimal & Nirosha Affare

md¾,sfïka;= uka;%S úu,a úrjxY uy;d .ek wdfh;a álla ierg l;d lrkak mgka wrf.k' ta nrm;, jxpd iy ¥IK úu¾Ykh lrk ckdêm;s fldñiu isÿl< wkdjrKhla ksid'

ksjdi ixj¾Ok wêldßhg wh;a u;af;af.dv m‍%foaYfha bÈl< remsh,a fldaáh ne.ska jákd ksjdi mfyka y;rlau úu,a ùrjxY ysgmq wud;Hjrhd uqo,a wh lsÍulska f;drj <Ûu {d;skag ,nd§,d lsh,d ;ud fï fldñiu lshkafka'

ta jf.au wud;Hjrhd iuÛ ys;j;alï meje;ajQ ksfrdaId kdkdhlaldr keu;s ldka;djlg ,laI ishhlg wêl jákdlulska hq;a ud,s.dj;a; ksjdi fhdackd C%ufha ksjila wvq uqo,lg ,nd§ we;s njgo fy<s fj,dÆ'

b;ska fï .ek foaYmd,k f,dafla fudkd l;d fjkjo lsh,d wms Thd,g <Û§u ojil lshkakï'

Comments

Popular posts from this blog

මේ පාර අකිලට දුවෙක්ද පුතෙක්ද? අකිල හංගන් හිටපු රහස පළමු වතාවට හෙළි කරයි

මම වැරදි කෙනෙක්ට ආදරේ කරා.එයා විවාහ වෙලා කියලා කිව්වේ නැහැ.එයා දැන් නැති නිසා ඒ ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ

මම මගේ දරුවාගේ පියාගෙන් අයින් වෙද්දි දරුවා වෙනුවෙන් කිසි මුදලක් ඉල්ලුවේ නැහැ. ලෝයර් මට බැන්නා