This is not an attack against me, but against our culture

miq.sh od  wdkafoda,khlg ;=vqÿka m%ix.hla iïnkaOfhka ;ud úiska isÿl< m%ldYhg  fï jk úg wka;¾cd,h mqrd uv m%ydr t,a, lrñka isák nj ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d mjihs'

ta uy;d fï nj i|yka lr isáfha wo  fld<U mej;s iïudk W;aijhg iyNd.S fjñkah'

wod< m%ldYhg ;udg uv .eiQ muKska ;udg
lsisÿ fohla isÿfkdjk nj;a" isÿjkafka furfÜ ixialD;sh ydkshla nj;a ta uy;d tys§ i|yka lf<ah'

;jo ;udg uv  m%ydr t,a, lrkd mqoa.,hska b,a,d isá‍kqfha we÷ï ke;sj mdf¾ hkako hkak ;uka m%Yak lrk njo fyf;u wjOdrKh lr isáfhah'

fuu l%shd u.ska furfÜ ixialD;sh fldhs;rï kï wvq ;lafiarejlg ,lafjkjdo hkak ;uka úiska wod< mqoa.,hskaf.ka m%Yak k.k njo ta uy;d jeäÿrg;a tu wjia:dfõ§ lSfõh'
miq.sh od úfoaYsl .dhlfhl= furgg f.kajd ix.S; m%ix.hla meje;ajQ w;r tys§ isÿjQ isÿùï iïnkaOfhka ckdêm;s  ffu;%Smd, isßfiak uy;df.a úfõpkhg ,laúh'

wod< m%ix.h ixúOdkh l< mqoa.,hskag uvq j<s.fhka .eish hq;= nj;a" ;reKshl ;kmg .,jd fõÈldjg ‍úislr wiS,dpdr f,i yeisÍ we;s nj;a" ta uy;d tys§ fmkajd ÿkafkah'

flfia fj;;a ckdêm;sjrhdf.a wod< m%ldYh iïnkaOfhka wka;¾cd,h mqrd fkdfhl=;a wdldrfha m%pdrhka Èh;a jqKs'
fukak ta Video tl'


Comments

Popular posts from this blog

මේ පාර අකිලට දුවෙක්ද පුතෙක්ද? අකිල හංගන් හිටපු රහස පළමු වතාවට හෙළි කරයි

මම වැරදි කෙනෙක්ට ආදරේ කරා.එයා විවාහ වෙලා කියලා කිව්වේ නැහැ.එයා දැන් නැති නිසා ඒ ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ

මම මගේ දරුවාගේ පියාගෙන් අයින් වෙද්දි දරුවා වෙනුවෙන් කිසි මුදලක් ඉල්ලුවේ නැහැ. ලෝයර් මට බැන්නා