Miss World 2015


Vedio j my;
2015 jif¾ f,dal rE /ðK f,i lsre¿ me<£ug iamd[a[fha óßhd ,,.=kd frdafhda iu;a jQjdh'
23 yeúßÈ óßhd Ökfha ikahd ys§ meje;s wjika uyd ;r.fha§ f,dal rE /ðK f,i f;aÍ m;ajQfha iamd[a[fha rE /ðK f,i wNsfIal ,eîfuka
miq f,dal rE /ðK ;r.dj,sfhahg tlaù f,dj mqrd rEm /ðKshka .Kkdjla iu. ;r. lsÍfuka miqjh'
fuu ;r.dj,sfha fojeks ia:dkh reishdjg;a" f;jeks ia:dkh bkaÿkSishdjg;a ysñúh'
lsre< ysñlr.ekSfuka miq woyia olajñka weh lshd isáfha ndysr fmkqñka iqkaoru hqj;sh f,i ;ud f;aÍ m;aùu u.ska w¾: .ekafjkqfha wNHka;r .;s .=Kj,ska ;ud wiqkaor nj fkdjk njhs' ;udf.a is;=ú,s .=K hym;alïo w;sYh iqkaor nj weh i|yka l<dh'
' ndisf,dakdfõ ksrEmK Ys,amskshl f,i lghq;= lrk óßhd wka whg Woõ lsÍfuka wmg i;=g fidhd.; yels nj udOH yuqfõ mejiqjdh'
f,dal rE /ðK ;r.dj,sh i|yd Y%S ,xldfjka bÈßm;ajQfha fujr ñia Y%S ,xld lsre< ysñlr.;a ;s<sKs wuriQßhhs' f,dal rE /ðK ;r.dj,sfha wjika ;r.ldßhka 20 fokd w;rg meñ”ug wehg yelshdj fkd,eìKs'Comments

Popular posts from this blog

මේ පාර අකිලට දුවෙක්ද පුතෙක්ද? අකිල හංගන් හිටපු රහස පළමු වතාවට හෙළි කරයි

මම වැරදි කෙනෙක්ට ආදරේ කරා.එයා විවාහ වෙලා කියලා කිව්වේ නැහැ.එයා දැන් නැති නිසා ඒ ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ

මම මගේ දරුවාගේ පියාගෙන් අයින් වෙද්දි දරුවා වෙනුවෙන් කිසි මුදලක් ඉල්ලුවේ නැහැ. ලෝයර් මට බැන්නා