Milk Rain To Nuwara Eliya

kqjrt<sh Èia;%slalfha lsß f.dúka yd lsß tl;= lrkakka wo ^16& oyj,a kqjrt<Sh k.r uOHfha Woaf>daIKhla isÿl<d' fujr wh jefhka foaYSh lsßmsá ñ, my; fy<Su ksid foaYSh lsßmsá iud.ï lsßmsá ksIamdokh my; oud we;s nj;a ta ;=<ska ;u ksIamdok Èhr lsß ñ,§ fkd.kakd ksid ;u l¾udka;h lvd jeàfï wjOdkug ,laù we;s njhs Woaf>daIKfha ksfh,s lsß f.dùka mjikafka' lsß ,Sgrhlg remsh,a
ye;a;Ejl uqo,la  rch u.ska ,nd ÿkako foaYSh lsßmsá ñ, my; fy<Su ksid ;u ksIamdok Èhr lsß wf,ú lr.; fkdyels ;;a;ajhla Woa.;ù we;s njhs lsß f.dùka mjikafka'  fuu Woaf>daKfha§ Èhr lsß nõirhl lsß ,Sg¾ oioyila /f.k ú;a kqjrt<sh k.r uOHfha§ lsß fmdïm lrkq ,enqjd' fuu Woaf>daIKh isÿ l< lsß f.dùka  wjOdrkh lr isáfha foaYSh lsß l¾udka;h kxjd<Sug rch mshjr fkd.;fyd;a óg jvd oeä Woaf>daIK jHdmdrhla kqjrt<sh Èia;%slalh mqrd mj;ajk njhs'
Comments

Popular posts from this blog

මේ පාර අකිලට දුවෙක්ද පුතෙක්ද? අකිල හංගන් හිටපු රහස පළමු වතාවට හෙළි කරයි

මම වැරදි කෙනෙක්ට ආදරේ කරා.එයා විවාහ වෙලා කියලා කිව්වේ නැහැ.එයා දැන් නැති නිසා ඒ ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ

මම මගේ දරුවාගේ පියාගෙන් අයින් වෙද්දි දරුවා වෙනුවෙන් කිසි මුදලක් ඉල්ලුවේ නැහැ. ලෝයර් මට බැන්නා