Mahinda's New Party

t<efUk m<d;amd,k ue;sjrKh b,lal lrf.k zwfma Y%S ,xld ksoyia fmruqKz kñka w¨;a foaYmd,k mlaIhla ìyslsÍug uyskao m%uqL taldnoaO úmlaIh fï Èkj, lghq;= lrk nj jd¾;d jkjd' úu,a ùrjxY jdiqfoaj kdkdhlaldr Woh .ïuxms, yd ÈfkaIa .=
Kj¾Ok we;=¿ msßia fuhg tlajkakg kshñ;h'
uyskao rdcmlaI uy;df.a kdhl;ajfhka th msysgqjkq we;'
rch m<d;amd,k ue;sjrKh le|jQQ ú.i fuys lghq;= l%shdldÍ f,i wrUk nj;a jd¾;d jqKd'
rgmqrd úisr isák" Y%S ,xld ksoyia mlaIhg wh;a m<d;amd,k wdh;k m%OdkSkaf.a yd m<d;amd,k wdh;kj, ysgmq uka;%Sjrekaf.a iydh fuhg ,efnk nj uyskao ms< m%ldY lrk w;r Y%S ,xld ksoyia mlaIh meyeÈ,s f,i LKavkh lr uyskaof.a f.dv y÷kd.ekSu fuys wruqK nj foaYmd,k úpdrlhskaf.a woyiù ;sfnkjd'

Comments

Popular posts from this blog

මේ පාර අකිලට දුවෙක්ද පුතෙක්ද? අකිල හංගන් හිටපු රහස පළමු වතාවට හෙළි කරයි

මම වැරදි කෙනෙක්ට ආදරේ කරා.එයා විවාහ වෙලා කියලා කිව්වේ නැහැ.එයා දැන් නැති නිසා ඒ ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ

මම මගේ දරුවාගේ පියාගෙන් අයින් වෙද්දි දරුවා වෙනුවෙන් කිසි මුදලක් ඉල්ලුවේ නැහැ. ලෝයර් මට බැන්නා