Enrique's character

Enrique ;uhs fï ojiaj, ,xldfõ ysÜ fpõj ud;Dldj'

fï ldrK‍ fldhs  ;rï kï m%isoaO jqKdo lsh,d lshkjd  kï miq.sh ojil ckdêm;s mjd fï .ek l;dlrfka'

Enrique Iglesias ,xldjg weú,a,d m%ix.h l<dg miqj tu m%ix.h ;=< isÿjQ isÿùï iïnkaOfhka  uyd úYd, jYfhka  iudch
;=<   l;dnyg ,lalrdfka'

,xldfõ kï ordmq ks,OdÍfhl=f.a ÈhKshla m%ix.h Wvg f.dia Enriquej ism je<| .ekSu;a" tu wjia:dfõ§ ;reKshl úiska ish ;kmgh .,jd Enrique fj; úislsÍu;a fukau tu wjia:djg iyNd.S jQ  fma%laIlhskag isÿjq fjk;a wmyiq;djhka iïnkafhkao iudccd, wvú Tiafia iudch ;=< úÿ,s fõ.hla fuka me;sß hkakg .shd'

fldfydu jqK;a Enrique Iglesias m%ix.j,§ fï we;eï isÿùï isÿfjkjd wksjd¾hfhkau" WodyrKhla úÈhg fjÈldj Wvg ke. ;reKshl ism .ekSu" ;kmg .,jd ;reKshka Enrique  fj; úislÍu jeks lreKq ldrKd isÿfjkjd ksh;hs'

Enrique Iglesias iyNd.S jq fjk;a rgj,a m%ix. j, fï foaj,a wksjd¾hfhka isÿfjkjd'

n,kakflda  my;ska Enrique Iglesias iyNd.S jQ m%ix. j, óg fmr isÿjQ iqúfYaIS isÿùï'Comments

Popular posts from this blog

මේ පාර අකිලට දුවෙක්ද පුතෙක්ද? අකිල හංගන් හිටපු රහස පළමු වතාවට හෙළි කරයි

මම වැරදි කෙනෙක්ට ආදරේ කරා.එයා විවාහ වෙලා කියලා කිව්වේ නැහැ.එයා දැන් නැති නිසා ඒ ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ

මම මගේ දරුවාගේ පියාගෙන් අයින් වෙද්දි දරුවා වෙනුවෙන් කිසි මුදලක් ඉල්ලුවේ නැහැ. ලෝයර් මට බැන්නා