Film actress with pilot

l=fõÜ .=jka fiajfha .=jka kshuqfjl=f.a n,m;%h wfydais lr ;sfnkjd' Bg fya;=j jqfha miq.sh cq,s udifha isÿ jQ isÿùula uq,a lr.ksñka'

l=fõÜ .=jka fiajhg wh;a hdkhla by, wyfia mshdir lrñka ;sìh§ tys kshuq lsáhg ;re‚hka fofofkl= f.kajd .ekSu ñg fya;= mdol ù ;sfnkjd' Tyq fuf,i kshuq l=áhg f.kajd f.k we;af;a lduql Ñ;%mgj, fmkS isák ;re‚hka'

tu ;re‚hka w;ßka tla whl= kshuqjd iu. l;dny lrk ùäfhda mghla fï jk úg wka;¾cd,hg tla lr ;sfnkjd' bka miq l< mÍlaIKhl§ fuf,i n,m;%h wfydais lsÍug trg rch ;SrKh lr ;sfnkjd'

u.Skaf.a ðú; ms,sn| fkdi,ld kshuq l=áh ;=, lduql ;re‚hka iu. weiqrla meje;aùu hk lrkd u; Tyqf.a n,m;%h fukau fiajho w;aysgqjd we;ehs úfoia udOH fï jk úg i|yka lrkjd'

isoaêh jk wjia:dfõ má.; jQ ùäfhda mgh my;ska krUkak'

Comments

Popular posts from this blog

මේ පාර අකිලට දුවෙක්ද පුතෙක්ද? අකිල හංගන් හිටපු රහස පළමු වතාවට හෙළි කරයි

මම වැරදි කෙනෙක්ට ආදරේ කරා.එයා විවාහ වෙලා කියලා කිව්වේ නැහැ.එයා දැන් නැති නිසා ඒ ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ

මම මගේ දරුවාගේ පියාගෙන් අයින් වෙද්දි දරුවා වෙනුවෙන් කිසි මුදලක් ඉල්ලුවේ නැහැ. ලෝයර් මට බැන්නා