Amazon Painter

mqreI ,sx.fhka Ñ;% w¢k wmQre ñksfila fukak

Ñ;% Ys,amSka is;=jï ks¾udKh lsÍu i|yd úúOdldrfha udOH fukau mskai,a fjkqjg fjk;a o%jHo Ndú;d lrk wjia:d Tn óg fmr Tn oel we;s'

flfiafj;;a" 66 yeúßÈ ;su;s meÉ is;=jï
we£u i|yd Ndú;d lrkafka YÍrdx.hls' ta ish ,sxf.akao%shs'

ish wmQre yelshdj m%o¾Ykh lsÍug Tyq úúO W;aij wjia:d j,g iyNd.s fjñka is;=jï ks¾udKh lr w;r Tyq jrlg úkdä 15;a 20;a w;r ld,hla Ñ;%lrKfha ksr; fjhs'

tjeks tla wjia:djl§ Tyq idudkHfhka Ñ;% 20 isg 70 olajd m%udKhla ks¾udKh lrhs

2004 jif¾ isg fï olajd Tyq ks¾udKh lr we;s Ñ;% ixLHdj 10"000lg wêl njo jd¾;dfõ'

Tiag%ේ,shdfõ fjfik ;su;s"  trg ck;dj w;f¾ ckm%sh;ajhg m;aj we;af;a ‘m%sldfida‘ f,ihs'

m%isoaêfha ksrej;ska is;=jï we£u ms<sn|j ish w;aoelSï fy<s lrñka Tyq mjikafka uq,§ tf,i Ñ;% we£u ,eÊcdiy.; jqjo fï jkúg th b;d iudkH fohla njg m;aj we;s njhs'

ish ks¾udKhka i|yd wjYH lekajihka fukau idhïo Tyq úiska ks¾udKh lr .kakd njo ;su;s mjihs'

'


Comments

Popular posts from this blog

මේ පාර අකිලට දුවෙක්ද පුතෙක්ද? අකිල හංගන් හිටපු රහස පළමු වතාවට හෙළි කරයි

මම වැරදි කෙනෙක්ට ආදරේ කරා.එයා විවාහ වෙලා කියලා කිව්වේ නැහැ.එයා දැන් නැති නිසා ඒ ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ

මම මගේ දරුවාගේ පියාගෙන් අයින් වෙද්දි දරුවා වෙනුවෙන් කිසි මුදලක් ඉල්ලුවේ නැහැ. ලෝයර් මට බැන්නා