2016 How to Your Life

Wodjk 2016 kj jir ;ukaf.a ,.akhg wkqj hym;a jirlao hkak oeka ;shdu oek .ekSug ljqre;a Wkkaÿjk nj wm ljqre;a oksñ" ta ksidu ,xld ryia fjí wvúh  2016 kj jif¾ ,.ak m<dM, f;dre;=re Tn fj; f.k tkak ;SrKh lrd' 2016 ckjdß 01 isl=rdod lsß b;srùug ÈjHuh YQN uqyq¾;h fmrjre 6'28g fh§ ;sfnk w;r tu fõ,djg kef.kysr n,d lsß W;=rejd fu;a is;ska jif¾ jev wdrïN lrkak' kj jir i¾j m%ldrfhka id¾:l jkq we;'

Comments

Popular posts from this blog

මේ පාර අකිලට දුවෙක්ද පුතෙක්ද? අකිල හංගන් හිටපු රහස පළමු වතාවට හෙළි කරයි

මම වැරදි කෙනෙක්ට ආදරේ කරා.එයා විවාහ වෙලා කියලා කිව්වේ නැහැ.එයා දැන් නැති නිසා ඒ ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ

මම මගේ දරුවාගේ පියාගෙන් අයින් වෙද්දි දරුවා වෙනුවෙන් කිසි මුදලක් ඉල්ලුවේ නැහැ. ලෝයර් මට බැන්නා