2022 වර්ෂයේ පැවැති අ.පො.ස උ/පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල අනුව 2022/2023 අධ්‍යන වර්ෂයන්ට අදාල කඩඉම් (Z) ලකුණු පහත පරිදිවේ.