Slider

The world 's largest blue sapphire agin srilanka

jákd ks,a ueKslla oTq,af,ka u;=fjhs
Uq,a,"we,yer m%foaYfhka jákd ks,a ueKslla yuq ù ;sfí'

.a?ï 480hs lerÜ 2476'60lska nrlska hq;=
wod< ks,a ueKsfla jákdlu fuf;la .Kka n,d fkdue;s nj  jd¾;dfjhs'

jeäÿr f;dr;=re n,dfmdfrd;a;= jkak
0

No comments

Post a Comment

both, mystorymag

DON'T MISS

Nature, Health, Fitness
© all rights reserved
made with by templateszoo